Notities bij: Hothje van Aysma

Woonde waarschijnlijk zijn hele leven op Aysma State te Beetgum. Had tussen zijn twee huwelijken in een relatie met zijn huishoudster.
DYKSTERHUIZEN of Dykstrahuizen, b., prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Menaldumadeel, arr. en 1 1/4 u. W. N. W. van Leeuwarden, kant. en 1 u. O. van Berlikum, 1/4 u. N. van Beetgum, waartoe het behoort.
Het is eene fraaije b., meest uit aanzienlijke boerenplaatsen bestaande, gelegen ter noord- en vooral ter zuidzijde van den voorm. Zee- of Slachtedijk, thans den puinweg naar het Bildt. De staten Buma en Aysma lagen er vroeger; thans zijn Groot- en Klein-Aysma twee uitmuntende bouwhoeven in dit vruchtbare oord.

AYSMA, adell. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Menaldumadeel, arr. en 1 1/2 N. W. van Leeuwarden, kant. en 1 u. O. van Berlikum, 1/2 u. O. ten Z. van Beetgum, waartoe zij met de buurt Dijksterhuizen behoort, 3/4 u. N. O. van Dronrijp.
Zij is thans eene fraaije boerenplaats Groot-Aysma geheeten, in bezit van het eigenŽrfde geslacht van dien naam.