Notities bij: Hessel Scheltes van Aysma

Ambassadeur. Lid der Staten Generaal, gezant naar Engeland en Frankrijk.
Ligt begraven in de Jacobijner kerk, naast de Graafs legerstede. President H.v.F. van 1578-1587. Ondertekenaar van het verbond der edelen. Syndicus van Groningen 1559-1568. Was de laatste president van het H.v.F. Boek: 'Hessel Aysma en de opstand in Friesland, 1577-1587', Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 126-139. Woonde in 1587 in Antwerpen.
Ligt er een kind van hun begraven in de kerk van Kollum (nr. 15), althans hun wapens zijn afgebeeld.
FEITSMA, Feitzma of Feytsma, later en thans nog Siersma-state genoemd, state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Menaldumadeel, arr. Leeuwarden, kant. Berlikum, ten Z. O. der kerk van Deinum.
Deze state wordt thans in eigendom bezeten door den Heer Mr. W. B. Buma, woonachtig te Weidum.
Eene dezer staten is het stamhuis geweest van het oude Friesche geslacht Feitsma, van hetwelk wij Hessel Feitsma als teekenaar van het verbond der Edelen vermeld vinden, terwijl Jelger van Feitsma, de aanzienlijkste eerambten in Friesland bekleedde, toen hij met Hessel Aysma, in 1585 benoemd werd, om het hoog gebied aan den Koning van Frankrijk op te dragen (1).
(1) Zie over den eersten J. W. te Water, Historie van het verbond der Edelen, st. II. bladz. 395 en over den laatsten, Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland, D. I. 349.