Notities bij: Ulbe Douwes van Aylva

Woonde te Hijlaard. Was van 23-12-1581 tot 18-10-1610 grietman van Baarderadeel en 1597/1600 ook waarnemend grietman van Hennaarderadeel.
Overleed op Tjessingastate te Hijlaard. Was in 1571, waarschijnlijk als student, te Douai (Stamboek).
Had bij 2e vrouw nog 2 kinderen genaamd Sjoukje, beide jong overleden. Waarschijnlijk alle 3 vernoemd naar zijn 1e vrouw; Sjoukje van Heringa.