Notities bij: Tjerk Sjoerdszn. Hoitinga

Woonde te Idzegahuizum op "Hoitinga-state" (groot 86 PM) en later te Piaam. Hierna werd Rincke Corneliszn. eigenaar en gebruiker. Er ontstond een geschil over de overnameprijs. Het was gebruikelijk dat de tussentijdse 'huurder' de boerderij kocht. Hierna is de zoon van Tjerk weer eigenaar geworden.