Notities bij: Sjoerd Tjerks Hoitinga

Woonde te Schettens, Bolsward (sinds 1640). Jarenlang mederechter van Wonseradeel. Zie prachtige grafzerk in de NH Kerk te Schettens. In 1604 samen met Sijbrand van Osinga curator over kinderen van Joh. Sjoerds Hoitinga. Was eigenaar van 'Hoitinga State' te Idsegahuizum. Was ook bijzitter van Wonseradeel.
Was boer op de boerderij 'Bruindijk' te Schettens, stem.nr. 7 en floreennr. 2.
Werd 29 nov. 1613 als kerkvoogd van Schettens gekozen.
Pachtte 10 einsen land van de Schettenser kerkvoogdij.


Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de
űntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân, Joannes Henrici Rhala
Schettens
1240 Thabor Syurdt Tierx uut Ytema staten 1 gg, ende 5 pond. ŕ 38 st., fc. 8-15-0
1241 Aelsum Ede Cents 4 pond. ŕ 36 st. 7-4-0