10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Jentjes Bierema #21649
Gedoopt: 11 Jan 1680 in Barradeel, Minnertsga 1 Overleden: Vader: Jentje Foeckes Bierema #21653 (Koopman, wagenmaker) Moeder: Rixtie Harmens #21654 Notities
Echtgenoot: Sikke Baukes Gerlsma #21648 overleed in de ouderdom van: 56 Getrouwd: 2 Apr 1706 in Wonseradeel 2
Geboren: 28 Aug 1682 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Gedoopt: Overleden: 6 Mei 1739 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Vader: Bauke Sikkes Gerlsma #21646 Moeder: Grietje Tjipkes #21647 Notities
M Kind 1: Bauke Sikkes Gerlsma #21650 overleed in de ouderdom van: 30 Geboren: 3 Mei 1722 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Gedoopt: Overleden: 10 Okt 1752 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2
V Kind 2: Hitje Sikkes Gerlsma #21664 Geboren: Gedoopt: 21 Mei 1724 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Overleden: 27 Jul 1781 Begraven: in Franeker 3 Echtgenoot: Pier Fransen Reinsma #21665 Getrouwd: 16 Mrt 1749 in Baarderadeel 1 Notities
M Kind 3: Jentje Sickes Gerlsma #22699 Geboren: Gedoopt: 16 Okt 1729 in Wonseradeel, Tjerkwerd 4 Overleden: 28 Aug 1773 in Sloten 4 Beroep: Secretaris van Sloten 4 Echtgenote: Catharina Kramer #22700 Getrouwd: 28 Mei 1753 in Workum 4
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://www.tsjerkwert.nl. (3) Internet: http://members.home.nl/frits.zandveld/zerken/zuil30tot31.htm#259. (4) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex