10 okt 2016                   

Echtgenote: Hipkjen Hanses Zysling #19124
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Thomas Dooyes Bakker #19123 Getrouwd: 22 Mei 1830 in Wonseradeel 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Doye Thomas Bakker #12708 Moeder: Lolkje Alles de Boer #16384
V Kind 1: Maaike Thomas Bakker #19125 Geboren: 11 Feb 1839 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex