10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjitske Durks Wiersma #1977
Beroep: kastelein Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Cornelis Wypkes Baarda #1976 overleed in de ouderdom van: 55 Getrouwd: 21 Mei 1797 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1
Geboren: 17 Mrt 1767 in Wonseradeel, Tjerkwerd, Baburen 2,1 Gedoopt: 12 Apr 1767 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Beroep: boer 2 Overleden: 22 Sep 1822 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Vader: Wypke Cornelis #14614 Moeder: Aaltje Isbrandts #14615 Notities
V Kind 1: Aaltje Cornelis Baarda #7905 overleed in de ouderdom van: 38 Geboren: 8 Sep 1800 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Overleden: 25 Dec 1838 in Wonseradeel, Parrega 2 Echtgenoot: Sybren Hantjes Hannema #7904 geb. 17 Jul 1790 ovl. 6 Dec 1832 Getrouwd: 23 Mei 1829 in Wonseradeel 2 Echtgenoot: Feite Pieters de Haan #14613 Getrouwd: 30 Apr 1836 2
M Kind 2: Wypke Cornelis Baarda #1975 overleed in de ouderdom van: 44 Geboren: 18 Dec 1804 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Gedoopt: 6 Jan 1805 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Beroep: arbeider, veldwachter 3 Overleden: 19 Aug 1849 in Wonseradeel, Tjerkwerd 4,3 Echtgenote: Trijntje Pieters Buwalda #241 geb. 30 Okt 1815 ovl. 10 Jan 1902 Getrouwd: 1 Sep 1838 in Wonseradeel 3 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://www3.telus.net/verster/deboer/kwgdbVIa.htm. (3) Internet: www.genver.nl. (4) Internet: www.allefriezen.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex