10 okt 2016                   

Echtgenote: Aukje Piers Broersma #18216
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Douwe Hendriks Alkema #18215 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Wiebe Douwes Alkema #10358 Geboren: 12 Jan 1827 in Wonseradeel, Exmorra 1,2 Beroep: arbeider 3 Religie: Ned. Hervormd 3 Beroep: arbeider 2 Echtgenote: Minke Gatses de Boer #15609 geb. 19 Dec 1831 Getrouwd: 13 Mei 1854 in Wonseradeel 1 Notities
M Kind 2: Hinne Douwes Alkema #18213 Geboren: 4 Feb 1830 in Wonseradeel, Exmorra 1,3 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 3 Beroep: arbeider, schipper (1861) 3 Echtgenote: Doutzen Joukes Wiersma #18214 geb. 23 Apr 1838 ovl. 13 Mei 1862 Getrouwd: 28 Mei 1859 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Witmarsum. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex