10 okt 2016                   

Echtgenote: Jacobje Pietersma #17787
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Klaas Bakker #17786 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Wessel Klases Bakker #17707 Geboren: 22 Mei 1867 in Sneek 1,2 Gedoopt: Overleden: Beroep: Veldarbeider 2 Echtgenote: Ypkjen van der Meer #17788 geb. 17 Mei 1867 Getrouwd: 26 Mei 1889 in Sneek 2 Gescheiden: 22 mei 1914 in Sneek 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex