10 okt 2016                   

Echtgenote: Reintje Johannes Bakker #1642
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Lieuwe Cornelis Blanksma #1641 Getrouwd: 11 Mei 1839 in Wonseradeel 1
Geboren: 11 Feb 1818 in Wonseradeel 1 Beroep: boer 2 Vader: Cornelis Hayes Blanksma #1563 (boer) Moeder: Lysbeth Lieuwes Bangma #1564
M Kind 1: Johannes Lieuwes Blanksma #1640 overleed in de ouderdom van: 69 Geboren: 20 Okt 1849 in Wonseradeel, Pingjum 3 Beroep: landbouwer 2 Overleden: 1 Feb 1919 in Wonseradeel, Pingjum 3 Begraven: in Wonseradeel, Pingjum 3 Echtgenote: Tjamkje Jans Buwalda #1639 geb. 27 Jun 1851 ovl. 23 Apr 1945 Getrouwd: 10 Mei 1873 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: www.graftombe.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex