10 okt 2016                   

Echtgenote: Minke Samuels Odolphi #14112
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Romke Watzes Bakker #14111 Getrouwd: 1
Geboren: Vader: Watze Louws Bakker #9682 Moeder: Trijntje Romkes Risselada #14108
M Kind 1: Louw Romkes Bakker #14113 Geboren: 2 Jan 1851 in Franekeradeel, Tzum 1 Echtgenote: Sjoerdtje Ottes Schuurmans #14114 geb. 10 Mrt 1856 Getrouwd: 6 Mei 1876 in Hennaarderadeel 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex