10 okt 2016                   

Echtgenote: Janke Annes #13478
Geboren: Overleden: 17 Feb 1808 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Klaas Johannes Kooistra #13477 Getrouwd: 13 Mei 1795 in Wonseradeel, Piaam 2
Gedoopt: 14 Okt 1764 in Wonseradeel, Piaam 3 Vader: Johannes Douwes #3103 Moeder: Reinskjen Klasens #12864 Andere partner 1 Andere partner 3
M Kind 1: Johannes Klazes Kooistra #16707 overleed in de ouderdom van: 71 Geboren: 9 Nov 1804 in Wonseradeel, Piaam 2,4,1 Gedoopt: 2 Dec 1804 in Wonseradeel, Piaam/Idsegahuizum 1 Overleden: 19 Dec 1875 in Wonseradeel 1,4 Beroep: Tapper (1830), koopman (1869), arbeider (1850) 4,5 Religie: Ned. Hervormd 4 Echtgenote: Gatske Sybrens Bergsma #16708 geb. 16 Dec 1800 ovl. 23 Jan 1877 Getrouwd: 27 Mei 1826 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://www3.telus.net/verster/deboer/kwgdbVb.htm#20. (3) Internet: http://www3.telus.net/verster/deboer/kwgdbIV.htm#10. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (5) Tresoar Leeuwarden. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex