10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Bakker #1821 overleed in de ouderdom van: 87
Geboren: 26 Feb 1891 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Beroep: dienstmeid Overleden: 17 Okt 1978 in Sneek 1 Begraven: in Wonseradeel, Gaast 1 Vader: Binke Bakker #1822 (slachter) Moeder: Atje Bartsma #1823 Notities
Echtgenoot: Jan Douwes Buwalda #1335 overleed in de ouderdom van: 58 Getrouwd: 2 Mrt 1918 in Wonseradeel 2
Geboren: 16 Nov 1881 in Wonseradeel, Gaast 1 Overleden: 28 Sep 1940 in Wonseradeel, Ferwoude 1 Beroep: arbeider Begraven: in Wonseradeel, Gaast 1 Vader: Douwe Jans Buwalda #1329 (boer, gardenier, kastelein, koopman, winkelier) Moeder: Akke Baukes de Witte #1330 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.graftombe.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex