10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjitske Wypkes van Popta #13106
Geboren: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Pierius Augustinus Lijcklama a Nijeholt #13105 overleed in de ouderdom van: 65 Getrouwd: 23 Okt 1813 in Wonseradeel 1
Geboren: ___ 1792 1 Overleden: 14 Mei 1857 in Wonseradeel 1 Vader: Augustinus Lijcklama a Nijeholt #3301 (rentenier) Moeder: Trijntje Douwes Feykema #3302 Notities
M Kind 1: Augustinus Lycklama à Nijeholt #16646 overleed in de ouderdom van: 62 Geboren: 4 Apr 1814 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 6 Aug 1876 in Franeker 1 Echtgenote: Dieuwke Douma #16651 geb. 6 Mrt 1839 Getrouwd: 3 Jun 1869 in Wonseradeel 1
M Kind 2: Wypke Lycklama à Nijeholt #16647 Geboren: 6 Dec 1816 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
V Kind 3: Trijntje Lyklama à Nijeholt #16648 Geboren: 15 Sep 1817 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
V Kind 4: Joukjen Lyklama à Nijeholt #13829 Geboren: 19 Okt 1818 in Wonseradeel 1 Echtgenoot: Wiebe Fokkes Plantinga #13828 geb. 4 Jan 1816 Getrouwd: 7 Mei 1842 in Wonseradeel 2,1 Notities
M Kind 5: Ayso Lycklama à Nijeholt #16649 Geboren: 28 Okt 1819 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden:
V Kind 6: Neeltje Piers Lijcklama a Nijeholt #12622 overleed in de ouderdom van: 34 Geboren: 13 Apr 1828 in Wonseradeel, Arum 1,3 Overleden: 20 Jan 1863 in Wonseradeel, Witmarsum 1,3 Echtgenoot: Johan Broers van Abbema #12621 geb. 7 Mrt 1822 ovl. 8 Dec 1885 Getrouwd: 20 Sep 1851 in Wonseradeel 1
V Kind 7: Geertje Pierius Lycklama à Nijeholt #17061 overleed in de ouderdom van: 29 Geboren: 26 Aug 1829 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 13 Feb 1859 in Wymbritseradeel 1 Echtgenoot: Tettero Broers van Abbema #16887 geb. 4 Mrt 1827 ovl. 28 Dec 1886 Getrouwd: 6 Mei 1853 in Wonseradeel 1
M Kind 8: Pieter Lycklama a Nijeholt #17068 overleed in de ouderdom van: 69 Geboren: 10 Aug 1831 in Wonseradeel, Arum 4 Gedoopt: Overleden: 6 Sep 1900 in Wonseradeel, Exmorra 4 Echtgenote: Wypkje van der Zee #17069 geb. 31 Aug 1850 ovl. 14 Aug 1903 Getrouwd: 17 Sep 1874 in Wonseradeel 4
M Kind 9: Aiso Pierius Lycklama a Nijeholt #20355 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Hinke Foppes de Jong #20356 Getrouwd: 5
V Kind 10: Sjuwke Pierius Lycklama a Nijeholt #20903 overleed in de ouderdom van: 39 Geboren: 12 Jun 1835 in Wonseradeel, Arum 6 Gedoopt: Overleden: 24 Jan 1875 in Wonseradeel, Arum 6 Echtgenoot: Marten Rientzes de Boer #20902 geb. 20 Okt 1830 ovl. 30 Apr 1887 Getrouwd: 26 Mei 1855 in Wonseradeel 6
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://www.groenj.freeler.nl/plantinga_bestanden/gd-hoofd.htm#IV.4. (3) Internet: http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/213.htm. (4) Internet: http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/191.htm. (5) Internet: http://www.holkema.net/gp2345.htm#head2. (6) Internet: http://members.casema.nl/aucke/216.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex