10 okt 2016                   

Echtgenote: Fettje Tamkes #13056
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Jaan Baukes #13055 Getrouwd:
Geboren: Vader: Moeder: Notities
M Kind 1: Bauke Jaans Jansen #11550 overleed in de ouderdom van: 69 Ook bekend als: Bauke Jans / Bauke Jaans Jansen 1 Geboren: 7 Feb 1751 in Wonseradeel, Exmorra 2,3 Overleden: 13 Nov 1820 in Wonseradeel, Exmorra 2,1 Beroep: Hooikoper (1814) 4 Echtgenote: Akke Sjerps Haitsma #11551 geb. 17 Sep 1758 ovl. 3 Dec 1819 Ook bekend als: Akke Seerps Haitsma 2 Getrouwd: 19 Jan 1783 in Wonseradeel, Exmorra 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Tink om Lokke, De levensgeschiedenis van Lolkje van der Wal. (3) Internet: www.ancestry.com. (4) Tresoar Leeuwarden. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex