10 okt 2016                   

Echtgenoot: Anne Steffens Elgersma #12233 overleed in de ouderdom van: 56
Geboren: 20 Dec 1760 in Wonseradeel, Schraard 1 Gedoopt: 21 Dec 1761 in Wonseradeel, Schraard 1 Overleden: 28 Nov 1817 in Wonseradeel, Schraard 1 Beroep: Kerkvoogd Schraard 1814 Vader: Steffen Annes Elgersma #12149 Moeder: Hinke Haijes Mensonides #12147 Notities
Echtgenote: Trijntje Fetses Hannema #8148 Getrouwd: 17 Mei 1789 in Wonseradeel, Schraard 1
Geboren: in Wonseradeel, Dedgum 1 Gedoopt: 25 Aug 1766 in Wonseradeel, Parrega Overleden: 8 Jan 1818 in Wonseradeel, Schraard 1 Vader: Fetse Haantjes #7819 (boer te Parrega) Moeder: Aukjen Claases #7820
M Kind 1: Fetse Annes Elgersma #8150 overleed in de ouderdom van: 64 Geboren: 30 Nov 1794 in Wonseradeel, Schraard Overleden: 19 Sep 1859 in Wonseradeel, Schraard Echtgenote: Fokeltje Louws Bakker #8151 geb. 10 Jun 1797 ovl. 8 Mei 1875 Getrouwd: 24 Feb 1816 Notities
V Kind 2: Aukjen Annes Elgersma #12137 overleed in de ouderdom van: 43 Geboren: 1 Nov 1803 in Wonseradeel, Schraard 1 Gedoopt: 13 Nov 1803 in Wonseradeel, Schraard 1 Overleden: 4 Feb 1847 in Wonseradeel 2,3 Echtgenoot: Douwe Jans de Boer #12136 geb. 29 Mei 1801 ovl. 2 Apr 1856 Getrouwd: 28 Apr 1827 in Wonseradeel 1,2 Notities
Bronnen: (1) Stamboom Elgersma. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1772-. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex