10 okt 2016                   

Echtgenoot: Wabe Ruurds Wartena #7221 overleed in de ouderdom van: 40
Geboren: 12 Okt 1832 in Rauwerderhem, Rauwerd 1 Overleden: 3 Jun 1873 in Rauwerderhem 1 Vader: Ruurd Aukes Wartena #4990 Moeder: Trijntje Wabes Jellema #7159
Echtgenote: Eelkje Johan-Frederiks de Wolf #7162 Getrouwd: 11 Mei 1852 in Rauwerderhem 2,1
Geboren: 12 Jan 1826 in Idaarderadeel, Wartena 1 Vader: Johan Frederik Wolf #16520 Moeder: Wytske Hinnes Hoekstra #16521
V Kind 1: Akke Wartena #8538 Geboren: 3 Aug 1856 in Rauwerderhem 2,1 Echtgenoot: Bauke Bakker #8537 geb. 12 Feb 1852 Getrouwd: 22 Mei 1875 in Wymbritseradeel 3
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.genlias.nl. (3) http://www-lias.rad.archief.nl/genlias/, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex