10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jelle Wybes Kroon #12515
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenote: Jantje Jans Stremler #12514 overleed in de ouderdom van: 82 Getrouwd: 23 Mei 1829 in Wonseradeel 1
Geboren: 23 Feb 1802 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2 Overleden: 27 Jan 1885 in Franekeradeel 1 Vader: Jan Harmens Stremmeler #12476 (boer) Moeder: Antje Siemens Bakker #12477
Bronnen: (1) Internet: www.genlias.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex