10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Meinderts de Witte #12314 overleed in de ouderdom van: 45
Geboren: ___ 1774 in Wonseradeel, Arum 1 Overleden: 3 Dec 1819 in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Meindert Willems de Witte #11530 (Boer) Moeder: Mintje Sjoerds de Witte #11507 Notities
Echtgenoot: Pieter Sijmons Baarda #12001 overleed in de ouderdom van: 78 Ook bekend als: Pytter Symens 1,2 Getrouwd: 15 Apr 1804 in Wonseradeel, Schettens 3
Geboren: 9 Okt 1765 in Wonseradeel, Schettens 4,1,5 Gedoopt: 10 Nov 1765 in Wonseradeel, Schettens 4 Overleden: 10 Feb 1844 in Wonseradeel, Schettens 1,6 Beroep: Boer 5 Vader: Sijmon Sijmons Baarda #11532 (kerkvoogd) Moeder: Trijntje Hessels Baarda #11533 Notities
V Kind 1: Trijntje Pieters Baarda #12315 Geboren: 3 Mrt 1805 in Wonseradeel, Schettens 1,3 Gedoopt: 10 Mrt 1805 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 3 Echtgenoot: Alle Johannes Bokma #19223 geb. 3 Okt 1801 Getrouwd: 9 Apr 1826 in Workum 3
V Kind 2: Mintje Pieters Baarda #12316 overleed in de ouderdom van: 63 Geboren: 3 Mei 1812 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum, Schettens 1 Overleden: 3 Okt 1875 in Wonseradeel 1 Echtgenoot: Sijmon Abes Aukema #12317 geb. 7 Aug 1810 ovl. 13 Jul 1846 Getrouwd: 1 Dec 1832 in Wonseradeel 1,3 Echtgenoot: Paulus Reins Bijlsma #12326 geb. 8 Okt 1808 ovl. 26 Okt 1880 Getrouwd: 3 Aug 1855 in Wonseradeel 3 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1844-1879?. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex