10 okt 2016                   

Echtgenote: Jetske Ages Agema #11788
Geboren: ___ 1801 in Wonseradeel, Ferwoude 1 Vader: Age Ages Agema #29549 (schoolmeester) Moeder: Jetske Pieters #29550
Echtgenoot: Pieter Thomas Dijkstra 2 #11787 Getrouwd: 17 Mei 1823 in Wonseradeel 1
Geboren: ___ 1795 in Wonseradeel, Makkum 1 Vader: Thomas Cornelis #29551 Moeder: Jetske Pieters #29552
M Kind 1: Thomas Pieters Dijkstra #11786 overleed in de ouderdom van: 35 Geboren: 16 Feb 1824 in Wonseradeel 2 Overleden: 26 Dec 1859 in Wonseradeel, Ferwoude 2,3 Echtgenote: Trijntje Dirks Stremmeler #12489 geb. 2 Okt 1824 ovl. 10 Dec 1910 Ook bekend als: Trijntje Durks Stremmeler 4 Getrouwd: 4 Mei 1850 in Wonseradeel 5,4
V Kind 2: Jetske Pieters Dijkstra #17656 overleed in de ouderdom van: 50 Geboren: 8 Feb 1829 in Wonseradeel, Piaam 6,1 Gedoopt: Overleden: 25 Mrt 1879 in Wonseradeel 1 Echtgenoot: Pieter Siebes Heinsma #17655 geb. 14 Feb 1819 ovl. 9 Jun 1899 Getrouwd: 17 Mei 1850 in Wonseradeel 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) E-mail van J.W. Draijer dd 6-8-01, 1. (3) E-mail van Feike Dijkstra dd 17-4-07. (4) Internet: www.genlias.nl. (5) Internet: http://janwillem.draijer.net/dijkstrap. (6) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex