10 okt 2016                   

Echtgenote: Hinke Piers Hidma #11676
Gedoopt: 31 Aug 1732 in Wonseradeel, Schettens 1 Overleden: 20 Mei 1821 in Wonseradeel 1 Vader: Pier Watzes Hiddama #11679 Moeder: Dieuke Pyters Rondel #11680 Notities
Echtgenoot: Sjoerd Theunis Hidma #11675 Getrouwd: 27 Mei 1756 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2 (zie info 1)
Gedoopt: 10 Sep 1724 in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: Boer Vader: Theunis Dirks #11677 Moeder: Trijntje Johannes #11678 Notities
M Kind 1: Theunis Sjoerds Hidma #12342 overleed in de ouderdom van: 63 Geboren: 19 Mrt 1757 in Wonseradeel, Witmarsum 3,2 Gedoopt: 27 Mrt 1757 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Beroep: Hovenier 4,5 Overleden: 17 Jun 1820 in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: Hovenier 3 Echtgenote: Antje Sikkes Bangma #12343 ovl. 13 Okt 1826 Getrouwd: 24 Mei 1790 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 4,6,2 (zie info 2) Notities
M Kind 2: Pier Sjoerds Hidma #11571 overleed in de ouderdom van: 68 Geboren: 13 Feb 1759 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2 Gedoopt: 4 Mrt 1759 in Wonseradeel, Witmarsum 7,2 Overleden: 10 Mrt 1827 in Wonseradeel, Witmarsum 8 Beroep: Kooltjer, boer 4 Echtgenote: Doetje Sjoukes de Groot #11572 geb. ___ 1761 ovl. 22 Jan 1843 Getrouwd: 25 Feb 1787 in Harlingen 1 Notities
M Kind 3: Marten Sjoerds #14351 Geboren: 1 Mrt 1762 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Gedoopt: 21 Mrt 1762 in Wonseradeel, Witmarsum 2
V Kind 4: Dieuke Sjoerds Hidma #12063 overleed in de ouderdom van: 63 Geboren: 18 Mrt 1765 in Wonseradeel, Witmarsum 9,2 Gedoopt: 5 Apr 1765 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Overleden: 2 Apr 1828 in Franekeradeel, Achlum 10 Echtgenoot: Pijter Haaijes Robijn #12062 geb. 4 Sep 1763 ovl. 19 Sep 1823 Getrouwd: 2 Mei 1790 in Wonseradeel, Schettens 2 Notities
M Kind 5: Johannes Sjoerds Hibma #15706 overleed in de ouderdom van: 64 Geboren: 31 Dec 1767 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Gedoopt: 24 Jan 1768 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Overleden: 10 Jun 1832 in Bolsward 2 Echtgenote: Antje Tjeerds Hofstra #15707 geb. ABT 1770 ovl. BEF 1801 Getrouwd: 31 Jan 1790 in Wonseradeel, Longerhouw 2 Echtgenote: Gooitske Franses Leertouwer #21906 geb. ___ 1779 ovl. 9 Apr 1865 Getrouwd: 18 Dec 1801 in Wonseradeel 2 Notities
M Kind 6: Watze Sjoerds #14352 Geboren: 5 Jan 1772 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Gedoopt: 10 Jan 1772 in Wonseradeel, Witmarsum 2
M Kind 7: Watze Sjoerds Hidma #12443 overleed in de ouderdom van: 74 Ook bekend als: Hidma 11 Geboren: 12 Feb 1774 in Wonseradeel, Witmarsum 11,2,12 Gedoopt: 6 Mrt 1774 in Wonseradeel, Witmarsum 11,2 Overleden: 17 Okt 1848 in Wonseradeel 11 Beroep: boer 12 Religie: N.H. 12 Echtgenote: Sjoukje Franses de Boer #12434 geb. 30 Sep 1785 ovl. 19 Jan 1850 Getrouwd: 17 Mei 1807 in Wonseradeel, Witmarsum 2 (zie info 3) Notities
Bronnen: (1) E-mail van Anthony Hofstee dd 22-08-00, 1. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Tresoar Leeuwarden. (4) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 26-8-02 'De Witte'. (5) Internet: www.allefriezen.nl. (6) Internet: `. (7) Internet: http://www.varkevisser.org/stmrks/stmrks1095.htm. (8) Internet: http://www.gironet.nl/home/rvvisser/genea Homepage Varkevisser, 1. (9) Internet: www.familysearch.com. (10) Internet: http://home.hetnet.nl/~jos.robijn/robijn-000002-gframeset.htm?/~jos.robijn/robijn-000002-g.htm. (11) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 21-8-02 'Jarigh Siouckes'. (12) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Witmarsum. Gebeurtenisinformatie Info (1) Tresoar: 30-5 Info (2) Bij trouwakte dochter Hinke. Info (3) In DTB Boek Schettens getr. op 18 mei volgens Tresoar. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex