10 okt 2016                   

Echtgenote: Fokeltje Louws Bakker #8151 overleed in de ouderdom van: 77
Geboren: 10 Jun 1797 in Wonseradeel, Burgwerd Gedoopt: 16 Jul 1797 in Wonseradeel, Burgwerd Overleden: 8 Mei 1875 in Wonseradeel, Schraard Vader: Louw Sijbrens Bakker #8153 (boer) Moeder: Hijcke Watses Andela #8152
Echtgenoot: Fetse Annes Elgersma #8150 overleed in de ouderdom van: 64 Getrouwd: 24 Feb 1816
Geboren: 30 Nov 1794 in Wonseradeel, Schraard Overleden: 19 Sep 1859 in Wonseradeel, Schraard Vader: Anne Steffens Elgersma #12233 (Kerkvoogd Schraard 1814) Moeder: Trijntje Fetses Hannema #8148 Notities
V Kind 1: Trijntje Fetzes Elgersma #5479 overleed in de ouderdom van: 80 Geboren: 22 Apr 1817 in Wonseradeel, Lollum 1,2 Overleden: 22 Nov 1897 in Wonseradeel 1,2 Echtgenoot: Lolle Baukes Tijmstra #4838 geb. 16 Aug 1816 ovl. 15 Aug 1864 Ook bekend als: Lolle Baukes Thijmstra 3 Getrouwd: 30 Mei 1846 in Wonseradeel 3,2
M Kind 2: Anne Fetzes Elgersma #14728 overleed in de ouderdom van: 65 Geboren: 19 Feb 1823 in Wonseradeel, Schraard 4 Gedoopt: Overleden: ___ 1889 1 Echtgenote: Hinke Douwes Reitsma #14731 geb. 20 Mei 1828 ovl. 8 Okt 1896 Getrouwd: 30 Mei 1846 in Wonseradeel 4 Echtgenote: Trijntje Willems Boschma #14733 geb. 22 Jun 1849 Getrouwd: 24 Dec 1878 4 Notities
M Kind 3: Sybren Fetzes Elgersma #19062 overleed in de ouderdom van: 31 Geboren: 30 Nov 1829 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden: 11 Mrt 1861 in Wonseradeel 3 Echtgenote: Aagjen Jans Wynia #9823 geb. 25 Sep 1832 Getrouwd: 10 Mei 1850 in Wonseradeel 3
V Kind 4: Hieke Fetses Elgersma #21026 overleed in de ouderdom van: 58 Geboren: 20 Apr 1834 in Wonseradeel 1,3 Gedoopt: Overleden: 26 Jun 1892 in Bolsward 1,3 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl. (2) Genealogie Tymstra. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Internet: http://home.hccnet.nl/n.c.esser/genealogy/hannema.shtml#BM7356. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex