10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Watzes Bakker #7462 overleed in de ouderdom van: 33
Geboren: 28 Apr 1829 in Franekeradeel 1 Overleden: 26 Feb 1863 in Franekeradeel, Tzum 2 Vader: Watze Louws Bakker #9682 Moeder: Trijntje Romkes Risselada #14108
Echtgenoot: Age Ulbes Hannema #7303 Getrouwd: 26 Okt 1850 in Franekeradeel 2
Geboren: 14 Mrt 1823 in Wonseradeel, Arum Vader: Ulbe Johannes Hannema #7172 Moeder: Grietje Dirks Dijkstra #7525 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Age Hannema #8181 Geboren: 26 Okt 1850 in Franeker 3
V Kind 2: Trijntje Hannema #7464 Geboren: 13 Dec 1851 in Franekeradeel, Tzum Echtgenoot: Gerrit M. van Dijk #7466 geb. 24 Sep 1834 Getrouwd: 1 Aug 1877 in Franeker
M Kind 3: Ulbe A. Hannema #7465 overleed in de ouderdom van: 48 Geboren: 28 Jun 1855 in Franekeradeel, Tzum Overleden: ___ 1904 Echtgenote: Sietske H. Bruinsma #7467 geb. 15 Jul 1851 ovl. 29 Apr 1931 Getrouwd: 17 Jun 1876 in Franeker
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.genlias.nl. (3) E-mail van Elizabeth Connolly dd 3-02-1999, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex