10 okt 2016                   

Echtgenote: Grietje Johannes Douma #6490
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Tjeerd Jochums Algra 1 #6489
Beroep: gardenier 2 Vader: Moeder:
M Kind 1: Johannes Tjeerds Algra #1147 overleed in de ouderdom van: 45 Geboren: 3 Jun 1801 in Oostdongeradeel, Ee 3 Overleden: 28 Mrt 1847 in Kollumerland, Oudwoude 3 Beroep: boereknegt, landbouwer 4,2 Echtgenote: Eelkje Minzes Buwalda #832 geb. 17 Mei 1801 ovl. 11 Aug 1828 Getrouwd: 19 Mei 1825 in Oostdongeradeel 5 Echtgenote: Gepke Jans Heins #6491 Getrouwd: 16 Apr 1831 in Kollumerland, Kollum 3 Echtgenote: Meike Alberts Hanenburg #6492 Getrouwd: 11 Mei 1844 in Kollumerland, Kollum 3 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.familysearch.org/Search/. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: http://www.familysearch.org/Search/, 1. (4) Internet: www.genver.nl. (5) E-mail van Hans A. van Olden 3-9-97, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex