10 okt 2016                   

Echtgenote: Grietje Johannes Bangma #22673
Geboren: 6 Jan 1751 in Wonseradeel, Pingjum 1 Gedoopt: 10 Jan 1751 in Wonseradeel, Pingjum 1 Overleden: Vader: Johannes Douwes Bangma #22674 Moeder: Antje Jans Bangma #22675
Echtgenoot: Schelte Lammerts Hilarides #22672 Getrouwd: 12 Apr 1772 in Wonseradeel, Pingjum 1
Geboren: ___ 1746 Gedoopt: Overleden: Vader: Lammert Pieters Hilarides #22660 Moeder: Antje Pieters Hibma #22661
V Kind 1: Baukjen Scheltes Hilarides #22657 overleed in de ouderdom van: 45 Geboren: 30 Jan 1790 in Wonseradeel, Pingjum 1 Gedoopt: Overleden: 23 Jun 1835 in Wonseradeel, Pingjum 1 Echtgenoot: Pieter Pieters Hilarides #1591 geb. 17 Mart 1787 ovl. 18 Nov 1854 Getrouwd: 29 Mei 1813 in Wonseradeel, Mairie Arum, Arum 1
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex