Witmarsum, Sectie C kad. nr. 816-817

In 1862 werden twee percelen land aangekocht van Dirk Tammes de Vries, mr. timmerman te Heeg.

Pier en Sijke Sjoerds Hidma. Zij waren broer en zus en beide afkomstig van Schettens. De eerste termijn werd gelijk betaald (2360,75) en het restant werd in 1866 en 1869 afbetaald.

Is dit misschien genoemd 'de twaalve' ??

Vanaf 1891 worden deze percelen los verhuurd, maar (meestal) wel aan dezelfde personen verhuurd.

Huurcontract 1896:
Nota: De Diaconie van de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Schettens en Longerhouw mogen in dit perceel een pomp voor waterleiding leggen. De huurder moet dat gedoogen en later, de nooidge reparatien toelaten, zonder daarvoor schadeloost stelling te kunnen vorderen.

 

Kadaster 1832 Oppervlakte Eigenaar  
816 23870 m2 Erven Petrus de Kok weiland
817 7860 m2 Pieter Cats en consorten weiland

 

1862 Betaald een som van ....'wegens een gedeelte der koopschat van aangekocht land' 2360,75
1863 Betaald aan Notaris Ledeboer ....wegens onkosten gevallen op de koopacte van een aangekocht perceel land in 1862' 324,03
1863 Betaald aan Pier en Syke Hidma 'wegens rente van 2489,25 onbetaalde koopschat versch. 12 Mei 1863' 112,--
1866 Ontvangen 'eene somma van twee duizend guldens opgenomen tegen rente tot voldoening van de afbetaling der schuld aan P.S. Hidma en voor de kerkverbouwing 2000
1866 Betaald aan P.S. Hidma 'wegens afbetaling van het hem competeerende van de Hypothecarie inschrijving op de perceelen kad. C. nr. 816-817, zijnde deze inschrijving geheel groot 2.489,25 1244,62 1/2 cent
     
1869 Betaald aan Zijke Hidma... 'wegens afdoening van een kapitaal van f. 1244.62,5 benevens een jaar rente 1300,62 1/2 cent
     


Koopakte dd 14-8-1862 (zie archief)

Verkoper: Dirk Tammes de Vries, meester timmerman te Heeg.
Koper: kerkvoogdij Schettens

-een perceel Greidland ...nr. 817, met een bunder zes en zestig roeden negentig ellen, belast te Schettens op nr. 31
-een perceel Griedland...nr. 816, met zeventig roeden tachtig ellen
.....
Voorschreven perceelen zijn door den verkooper verkregen bij Processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing  gepasseerd voor ons Notaris en getuigenm, den vierden en achtienden Maart achtienhonderdacht en vijftig....
..
Koopsom is totaal 4850 gulden. bij vertekening akte 2360,75. Het restant ad 2489,25 op de eerste ten koste van de koopers komende aanmaning met de intressen daarvan tegen vier een/tweede ten honderd in het jaar gerekend.
...
In Mei 1866 wordt betaald 1244,62 1/2 aan D.T. de Vries
In Mei 1869 wordt betaald 1244,62 1/2 aan D.T. de Vries + rente.

 

Groot 2 hectare 37 are 70 centiare

<5-3-1881 Haanstra  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Beeke Willems Haanstra en Hendrik Willems Haanstra 232 gulden, 37,5 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Beeke Willems Haanstra en Hendrik Willems Haanstra 216 gulden, 12,5 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Beeke Willems Haanstra en Hendrik Willems Haanstra 235 gulden, 25 cent
5-3-1896 tot
5-3-1901
Beeke Willems Haanstra en Hendrik Willems Haanstra 138,37 1/2 cent + 60,50