Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

4650 2 1 pm bouwland

In 1832 is dit stuk land nog van de ervan van Petrus de Kok te Bolsward.

In 1854 de volgende post in het kerkeboek

1854 Betaald 'wegens de koopschat van een perceel Bouwland Witmarsum C  N. 592 groot 1 B. 19 Roeden 90 Ellen bij publieke verkoop aangekocht 1872,--
1854 Betaald aan den Heer F.W. Ledeboer 'wegens het bedrag der koopskosten' 187,20  (10%!)
1855 Ontvangen  van Not. Ledeboer 'een jaar huur van het land aangekocht in de Thymsterplaats 39,78
1855 Betaald aan K. Oosterhoff  'wegens aandeel van de Overname der molen van de Thijmsterplaats' 7,99
     

 


Jaar Naam  
5-3-1896 tot
5-3-1901
diversen  
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Popke Zijlstra 35,--
5-3-1911 tot
5-3-1916
Douwe de Boer 23,--
     
5-3-1931 tot
5-3-1936
Arend de Jong, koemelker Schettens
Jan Heeres, veehouder Schettens
30 gulden (592 deels, 35 are, 39ca)
30 gulden (592 deels, 35 are, 39ca)
dec. 1935 tot
1-12-1938
Lieuwe Jorritsma
Hieltje de Boer te Schettens
30 gulden per jaar.
30 gulden per jaar.

Dit jaar voor het eerst in de verhuur. Het wordt in 2 percelen verhuurd: veertiende en vijftiende perceel.

Veertiende perceel: 10 akkers bouwland, uitmakende het Zuidoostelijk gedeelte van nommer 592, groot ongeveer zes en dertig aren vier en zeventig centiaren, thans in huur bij Harmen Weidema

Vijftiende perceel: 10 akkers bouwland, uitmakende het midden gedeelte van nummer 592, groot ongeveer zes en dertig are, vier en zeventig centiaren, thans in huur bij Sjoerd Lantinga.

Nota: de geheele noordwestkant van perceel vijftien, over een breedte van twee decimeter mag niet bebouwd worden.

Verkopers in 1854 zijn:
  • de kinderen van Pieter Gosses Bruinsma en Grietje Siebes Yetsinga
  • Sybren Sybrens Tymstra
  • Ruurd Aukes Bonsma als e.v. Sytske Sijbrens Boxhoorn.

....De welke verklaarden door dezen te willen overgaan tot de Publieke Verkooping en wel de voorlopige toewijzing van: Eene uitmuntende Zeer vruchtbare Zathe en Landen, met Huizinge en schuur, watermolen en wijdere annexen Groot Tiem genaamd, staande en gelegen onder Witmarsum, ten kadaster bekend Gemeente Witmarsum Sectie C (enz.).......