Dooijes Vijf te Longerhouw

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
Dooijes Vijf 405 5 pm 1:75:90 ha. 1908-1912
1913-1917
  198,--

Bij akte dd 24-4-1847, kocht de kerkvoogdij van Longerhouw een perceel grond aldaar voor f  2.063,26.
Het was groot een bunder, drie en tachtig roede, vij en zeventig el.
Bij kadaster groot 1 bunder, vijf en zeventig roede en negentig el.
Kadastraal Gemeente Tjerkwerd, Sectie C, nr. 405.

Dit is omgerekend 5 pondemaat. (17.509,0 m2)

Verkoper is Doije Tomas Bakker, buiten beroep, wonende te Exmorra dan. Hij had het geerfd van zijn ouders Tomas Doijes Bakker en Uilkjen Annes de Jong, in leven echtelieden onder Bolsward, via akte van scheiding dd 18-5-1826.

Later wordt er telkens land verhuurd onder de naam 'Doyes 5'. 
Hiermee zal dit stuk land worden bedoeld !!

In 1832 was dit perceel eigendom van Dooije Thomas Bakker. Het was toen 17590 m2.

Op 22-5-1970 perceel 405 (totaal 1:75:90) geruild met Makkum C 281, groot 1:51:20), die in eigendom was van dhr. F.A.  Fokkema. In het contract staat dat 405 al sinds onheuglijke jaren in eigendom was van de kerkvoogdij. De kerkvoogdij ontvangt als toegift f 1834,--