Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 393-394

393 16570 3 4,5 pm 4 bunders, 61 roeden, 70 ellen  weiland twaalf pondematen
(belast met Hoog Set)
394 29600 3 8 pm

Deze stukken werden steeds in een geheel verhuurd, totaal dus 12.5 pm.

....
Dat den huurder boven de bedongen huurprijs jaar-
lijks en zijnen kosten moet voldoen de maalgelden op het
gehuurde liggende, alsmede de kosten van vaartslatting
over de floreen mogende worden omgeslagen als anderszins,
en tevens moet bekostigen per zes en dertig drievierde roe-
den tot het gewoon onderhoud van het hoogzet, doch
bij vernieuwing komen de kosten hiervan ten laste van ver-
huurders, terwijl ook de grondlasten en omslagen voor
de zeedijken voor verhuurders rekening blijven.
.....

Huurcontract


5-3-1856 tot
5-3-1859
Jelle Jurjens Huitinga, boer te Tjerkwerd 241 gulden, 75cent
???    
5-3-1862 tot
5-3-1865
Bauke Broers van Abbema 282 gulden, 67 cent
3-5-1866 tot
5-3-1868
Klaas Durks Reinsma 349 gulden, 76 cent (huur 2 jaar)
5-3-1868 tot
5-3-1871
Bokke Harmens Stremler 339 gulden, 20,5 cent
<5-3-1881 Pieter Miedema  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Broer Aukes de Witte en Harmen Sijtzes Jorritsma 325 gulden, 13 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Broer de Witte en  Sietze Jelles Terpstra 321 gulden, 30 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Jan Baukes Jansen en Jaan Ypes Jansen 319 gulden, 15 cent
5-3-1896 tot
5-3-1901
Anne Tjeerds de Jong en Tjalle Baukes Reitsma 277,20
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Klaas Kooistra 350 gulden
5-3-1911 tot
5-3-1916
D. Kooistra 650 gulden
5-3-1916 tot
5-3-1921
A.de Jong 46 p/pm (dus x 12.5)
5-3-1921 tot
5-3-1926
Gerben Gerbrandy 78 p/pm = 975 gulden
5-3-1926 tot
5-3-1931
Arjen Veninga 1225 gulden
1-4-1929 tot
5-3-1931
Abe U. Osinga 1134 gulden 10 cent. (prijs is incl. kad. nr. 477)
5-3-1931 tot
5-3-1936
A. de Jong 393: 171 gulden, 
394: 320 gulden
5-3-1936 tot
5-3-1939
A. de Jong (Schettens) en D. de Vries (Longerhouw) en A. Lanting
dezelfden als boven
393: 92,25
394: 168 gulden
     

In 1929 voor het eerst in 2 gedeeltes verhuurd:
393 = 1:67:50 ha. en
394 = 2:94:20 ha.
Het geheel met een hek in eigendom van A. Veninga afgescheiden.