't Eilandje

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
't Eilandtje 360   750 m2   1922-1927
1935
1939 onbep.tijd
 

In 1832 was dit perceel in eigendom van Sijbren Baukes de Witte. Het was toen 750 m2.

Op 28-12-1972 verkoopt de kerkvoogdij een gedeelte van de 'pastorietuin' te Longerhouw (Tjerkwerd C 360), voor fl. 1.000,-- aan Sipke de Schiffart.