LAND LONGERHOUW

't Kleine Fentje

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
't Kleine Fentje 301 3 8/10 pm 1:38:80 1917    

In 1832 eigendom van Jan Tjeerds Hofstra en mede erven. Het was toen 13880 m2.


Op 23-8-1888 kocht Sjoerd Sijbrens de Witte dit (derde) perceel uit de veiling van Douwe Jetzes Reitsma voor fl. 2910,80
Er zat toen o.a. als erfdienstbaarheid op:
- De reed over de opslagplaats kadaster gemeente Tjerkwerd sectie C nommer 1069 en het daarop staande draaibare hek zoomede de pomp moeten voor een/vierde  gedeelte voortdurend worden onderhouden door de perceelen een, twee en drie, gerekend naar de grootte van ieder perceel.

...de kooper van het eerste, tweede en derde perceel worden geacht bekend te zijn met de inhoud van een onderhandsch contract van de 25 februari 1882, waarop staat....(....) .. inhoudende den aanleg van de bestrating, de daarstelling van eeene hek en pomp op het perceel kadaster gemeente Tjerkwerd C nommer 1069 en het onderhoud van deze werken en zijn zij verplicht zich hieraan te onderwerpen....

...Het zet met barten en beschoeijing aan het tweede perceel met door achtergelegen landen, afkomstig van de Familie Hofstra voor de helft gehouden en onderhouden worden en voor de wederhelft door de perceelen twee tot en met tien, gerekend naar de grootte van ieder perceel..

 

Koopakte dd 27-12-1917 kocht de kerkvoogdij van Longerhouw via een publieke veiling 'een perceel weiland, gelegen aan de Longerhouster opvaart, onmiddelijk bij het dorp Longerhou, kadastraal bekend Gemeente Tjerkwerd, Sectie C, nummer 301, groot een hectare achte en dertig are tachtig centiare.  Het was toen tot 1 maart a.s. in huur bij den heer Hessel Wesselius.

'Mede bezwaard met algemeen voetpad van Longerhou naar Exmorra'.

Dit perceel is o.a. belast met een quoteel aandeel in het onderhoud
a. van de reed over de opslagplaats, nommer 1069, met een daartoe van ouds behoorend draaihek met pomp, en'
b. van het zet met barten en beschoeiing over de opvaart, tussen gemeld nommer 1684 en den opslag.

Verkopers waren:
I De heer Fokke Jorrits van der Meer, getrouwd met Baukje Sjoerds de Witte, als toeziend voogd over Lucretia en Sjoerd Sijbrens de Witte, en als volmacht van de volgende personen:
- Bauke Willems de Roos, getrouwd met Antje Sjoerds de Witte
- Weltje Sjoerds de Witte, getrouwd met Jelle Baukes Kramer, en medevoogd over Sijtske Oosterhoff (uit 1e huwelijk met Wijbe Johannes Oosterhoff).
- Sipke Gerben Oosterhoff, als toeziend voogd over Sijtske Oosterhoff.
- Waltje Schukking, getrouwd met Willem de Boer, als moedervoogdes en medevoogd over Lucretia en Sjoerd Sijbrens de Witte (haar kinderen uit haar 1e huwelijk met Sijbren Sjoerds de Witte)

II Broer Johans van Abbema, als lasthebber van Jan Sjoerds de Witte, wonende te Hinckley, Minnesotha (Noord Amerika)


De koopprijs was f 5548,--.  Hierboven een overname voor f 25,-- en hieraf een een renteloos voorschot van f 205,55.
In 1918 betaalde de kerkvoogdij 't Kleine Fentje voor f 5.367,45.
Kosten bij Notaris Bruinsma voor fentje, f 595,66

 

.