De Negen

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
de Negen 299 9 pm 3:27:90 sinds 1917, geruild tegen 377/377a.    

In 1832 eigendom van Jan Tjeerds Hofstra en mede erven. Het was toen 33790 m2.

Op 23-8-1888 kocht Jaan Ypes Jansen dit perceel uit de veiling van Douwe Jetzes Dijkstra voor fl. 6136,40

Bij akte van ruiling dd 27-12-1917, kwam dit perceel land in eigendom van de kerkvoogdij te Longerhouw. Ingeruild werd perceel kad. nr. 377 / 377a. De andere partij, Ype Baukes Jansen, betaalde een bedrag van 1292,47 1/2 cent toe.