Oude Groene dijk te Longerhouw

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
Groene Dijk 246 + Gem. Makkum C366   2:62:20 ha niet verhuurd in 1908    

In 1832 eigendom van de Kerkvoogdij.
* Tjerkwerd C nummer 246 was toen 14460 m2. De omschrijving was toen 'rijdweg Slagtedijk als weiland'.
* Makkum C nummer 366 was toen 11760 m2, De omschrijving was toen 'Groenedijk als Weiland'.
* De benamingen van beide stukken dijk zijn op de kad.atlas 'Slagtedijk'.
 

1909
Ontfangen gedeelte Dijk van der Burg   f 1698,72 1/2
1913
Van P. Miedema voor "De Groene Dijk"  (hierna ook geen pacht meer)
In 2007 was dit bovenste perceel Makkum G 249, Meerswal te Exmorra, Het 'wiel' (uitstekende kromme gedeelte), heeft nr. Makkum G 230, Zuiderlaan te Schraard.
Het onderste gedeelte is nu Tjerkwerd D79, Exmorrazijl te Exmorra.

 

 

uit: Van der AA

SLAGTEDIJK (DE), de slachtedijk of de Slagdijk, toen het zeegat tusschen Vlieland en Ter-Schelling zich begon te verwijden, en Westergoo dus den meesten aanstoot van het zeewater had te lijden, vooral na dat de Middelzee door opstopping reeds een groot deel van hare kacht verloren had.

Hij begint aan den Vijfdeelen-of-Nieuwe-zeedijk 1/2 u. N. W. van Oosterbierum, en loopt van daar tusschen dat dorp en Sexbierum, door Barradeel, zuidwaarts aan naar de Ried, en van daar over de Getswerder-zijl, liggende op de scheiding van Barradeel en Franekeradeel, door laatstgemelde grietenij, naar Kiester-zijl en alzo over de trekvaart van Harlingen op Franeker, kronkelend, tot nabij de grensscheiding van Franekeradeel en Wonseradeel, een weinig ten Westen van het dorp Achlum. Hier verdeelt zich deze dijk in twee armen: de eene daarvan strekt zich ten Noorden, voorbij Achlum, naar Pay-zijl in den hoek van de Arumer-vaart; van daar oostelijk, naar Tolzumer-zijl, en voorts tusschen Kubaard en Waaxens, in Hennaarderadeel, naar Littenser-zijl over de Bolswarder-trekvaart; van daar wederom voorbij Hidaard, Lutkewierum en Bozum, in de grietenij Baarderadeel, loopende, vereenigt hij zich bij Dijkshorn met den ouden dijk der Middelzee, ten Zuidwesten van laatstgenoemd dorp, en loop van daar, ten Noorden van de Sneeker-trekvaart op Leeuwarden, tot op de hoogte van Krinzerarm of de Dille, onder Oosterwierum, (waar hij met eenen arm tot voorbij Rauwerd schiet en aan eenen der Hemdijken aansluit), verder voorbij Mantgum, Weidum, Beers en Jellum tot in Menaldumadeel; waar hij, Boxum, Blessum en Deinum voorbij schietende, over Ritsumazijl of de Trekvaart van Leeuwarden op Franeker, wat meer noordwaarts, voorbij Marssum en Englum, en verder westwaarts, onder den naam van Oude-Zeedijk, langs Beetgum en Berlikum loopt, totdat hij, na ook Wier en Minnertsga ter linkerhand gelaten en eene scheiding tusschen het Bildt en Barradeel gemaakt te hebben, zich bij Dijkshoek, en dus naauwelijks een uur gaans boven de plaats, waar hij zijn begin neemt, weder met den zeedijk vereenigt.

De andere tak van den Slagtedijk loopt door Wonseradeel en scheidt die grietenij in twee deelen, Binnen- en Buitendijk genoemd. Vooreerst behoudt hij nog den naam van Slagtedijk, doch daarna neemt hij andere en ver vervolgens dien van Hemdijk aan. Zie Hemdijken (De). Het gedeelte van den zeedijk af tot in Rauwerderhem is in 1840 gemeten op 42.884 ell., doch sedert, door den aanleg van den straatweg in Rauwerderhem iets verkort.

 

 

.